Search for:
No Image Available
GARIS PANDUAN PERANCANGAN PETAK PENGECASAN KENDERAAN ELEKTRIK (EVCB)
 Author: PLANMalaysia  Category: Planning Guidelines - Latest Edition  Publisher: PLANMalaysia  Published: 27 Sep, 2023  Pages: 74  Language: Melayu  File Size: 3.65 mb Download
Description:

GPP_EVCB

Garis Panduan ini telah diluluskan oleh Majlis Perancang Fizikal Negara Kali Ke42 Bil.2/2023 pada 18 September 2023.
Garis Panduan ini tidak mengatasi mana-mana garis panduan lain sama ada dari
segi subjek atau kandungan yang disediakan di bawah peruntukan oleh manamana pihak.
Pelaksanaan dan penguatkuasaan terhadap garis panduan perancangan yang
terkandung di dalam garis panduan ini perlu diselaraskan dengan rancangan
pemajuan yang sedang berkuatkuasa di kawasan pihak berkuasa tempatan. Ia
juga perlu merujuk kepada dasar, pekeliling dan piawaian yang digubal dan
dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa berpandukan skop kuasa yang
diperuntukkan oleh undang-undang, serta garis panduan perancangan lain yang
digubal oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia).

FAQ BM