Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...
Search for:

GARIS PANDUAN PERANCANGAN TEMPAT LETAK KENDERAAN

Garis panduan ini menggantikan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta (JPBD 5/2000); dan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tempat Letak Kereta Bertingkat (JPBD 7/2003) yang disediakan oleh PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa), Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Garis Panduan ini telah diluluskan oleh Jemaah Menteri pada 10 Februari 2016 dan Mesyuarat Majlis Negara Bagi Kerajaan Tempatan ke-71 pada 10 Julai 2017.

Garis panduan ini hendaklah dibaca bersama dan selaras dengan kandungan Rancangan Pemajuan, khususnya Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas. Garis panduan ini tidak mengatasi mana-mana garis panduan lain, sama ada dari segi subjek atau pun pertapakan, yang disediakan di bawah peruntukan perundangan oleh mana-mana pihak. Garis panduan ini juga perlu dibaca bersama dengan beberapa garis panduan lain yang berkaitan yang disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia).

GARIS PANDUAN PERANCANGAN TEMPAT LETAK KENDERAAN – PLANMalaysia GP011-A

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMBAHARUAN SEMULA BANDAR

Garis Panduan Pelaksanaan Pembaharuan Semula Bandar (GPP PSB) telah diluluskan di Mesyuarat Jemaah Menteri pada 30 Ogos 2023. Garis panduan pelaksanaan ini adalah merupakan panduan dalam melaksanakan pembaharuan semula bandar. Pertimbangan untuk pelaksanaan di peringkat Negeri adalah tertakluk kepada persetujuan Kerajaan Negeri. Terma yang digunakan adalah bagi rujukan Garis Panduan Pembaharuan Semula Bandar sahaja.

GARIS PANDUAN PERANCANGAN PETAK PENGECASAN KENDERAAN ELEKTRIK (EVCB)

GPP_EVCB

Garis Panduan ini telah diluluskan oleh Majlis Perancang Fizikal Negara Kali Ke42 Bil.2/2023 pada 18 September 2023.
Garis Panduan ini tidak mengatasi mana-mana garis panduan lain sama ada dari
segi subjek atau kandungan yang disediakan di bawah peruntukan oleh manamana pihak.
Pelaksanaan dan penguatkuasaan terhadap garis panduan perancangan yang
terkandung di dalam garis panduan ini perlu diselaraskan dengan rancangan
pemajuan yang sedang berkuatkuasa di kawasan pihak berkuasa tempatan. Ia
juga perlu merujuk kepada dasar, pekeliling dan piawaian yang digubal dan
dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa berpandukan skop kuasa yang
diperuntukkan oleh undang-undang, serta garis panduan perancangan lain yang
digubal oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia).

GPP LALUAN KENDERAAN MIKROMOBILITI

Garis panduan ini telah diluluskan di Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia) pada 8 Mei 2022, Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan (KPKT) pada 27 Mac 2023 dan Mesyuarat Pasca Kabinet KPKT pada 12 April 2023.Garis panduan ini tidak mengatasi mana-mana garis panduan lain sama ada dari segi subjek atau kandungan yang disediakan di bawah peruntukan oleh mana-mana pihak.

Pelaksanaan dan penguatkuasaan kepada garis panduan perancangan yang terkandung di dalam garis panduan ini perlu diselaraskan dengan rancangan pemajuan yang sedang berkuatkuasa di sesebuah kawasan pihak berkuasa perancangan tempatan. Ia juga perlu merujuk kepada dasar-dasar, pekeliling dan piawaian yang digubal dan dikuat kuasakan oleh pihak-pihak berkuasa berpandukan kepada skop kuasa yang diperuntukkan oleh undang-undang, serta garis panduan perancangan lain yang digubal oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia).

GPP LADANG PENTERNAKAN AYAM

Garis panduan ini telah diluluskan di Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan (JPP), PLANMalaysia Bil.2/2022 pada 26 April 2022. Garis panduan ini telah diperakukan oleh Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) Kali Ke-41 Bil.1/2023 pada 17 April 2023. Garis panduan ini perlu dibaca bersama rancangan-rancangan pemajuan (khususnya rancangan struktur, rancangan tempatan dan rancangan kawasan khas) yang sedang berkuatkuasa. Garis panduan ini juga hendaklah dibaca bersama dengan peruntukan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), Kanun Tanah Negara (Disemak 2020) (Akta 828), Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974 (Akta A133), Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), Enakmen Perladangan Unggas Negeri serta peruntukan undang-undang dan garis panduan sedia ada yang berkaitan.

GPP PEMBANGUNAN BANDAR DIRAJA

Garis Panduan Perancangan Pembangunan (GPP) Bandar Diraja ini disediakan bagi membantu Pihak Berkuasa Negeri (PBN), Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) serta agensi teknikal yang terlibat di dalam perancangan dan pembangunan Bandar Diraja (di luar kawasan Istana Diraja dan kawasan sekitarnya yang ditentukan di dalam GPP ini). Dokumen ini bertujuan untuk memelihara identiti Bandar Diraja sebagai lambang kedaulatan negara di samping meningkatkan potensi bandar ini sebagai aset sektor pelancongan negara. Ia turut memberi penekanan terhadap pemerkasaan ekonomi dan budaya setempat.

GPP Pemuliharaan Kawasan Dan Bangunan Warisan (PeWARIS)

Garis Panduan Perancangan Pemuliharaan Kawasan Dan Bangunan Warisan ini disediakan sebagai panduan seragam kepada pihak kementerian, pihak berkuasa negeri (PBN), pihak berkuasa tempatan (PBT), pemilik bangunan, agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan (NGO), pemaju, orang perseorangan dan pihak berkepentingan bagi mengawal, memelihara dan menguruskan kawasan atau bangunan yang mempunyai potensi nilai bersejarah dan warisan tetapi masih belum mendapat pengiktirafan Tapak Warisan (TW)/ Tapak Warisan Kebangsaan (TWK) mahu pun
Tapak Warisan Dunia UNESCO (TWD).

GPP TANAH BAWAH TANAH

Garis panduan ini telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa) Bil. 6/2020 pada 21 September 2021.
Garis panduan ini tidak mengatasi mana-mana garis panduan lain sama ada dari segi subjek atau kandungan yang disediakan di bawah peruntukan oleh mana-mana pihak. Pelaksanaan dan penguatkuasaan kepada garis panduan perancangan yang terkandung di dalam garis panduan ini perlu diselaraskan dengan rancangan pemajuan yang sedang berkuatkuasa di sesebuah kawasan pihak berkuasa perancangan tempatan. Ia juga perlu merujuk kepada dasar-dasar, pekeliling dan piawaian yang digubal dan dikuat kuasakan oleh pihak-pihak berkuasa berpandukan kepada skop kuasa yang diperuntukkan oleh undangundang, serta garis panduan-garis panduan perancangan lain yang digubal oleh PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar dan Desa).

GPP KAWASAN LAPANG

Garis Panduan Perancangan Kawasan Lapang ini disediakan untuk membantu Pihak Berkuasa Negeri (PBN), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), agensi pelaksana dan pemaju dalam merancang, mengawal dan mereka bentuk penyediaan kawasan lapang khususnya semasa peringkat permohonan kebenaran merancang. Garis panduan perancangan ini memansuhkan dan menggantikan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Tanah Lapang dan Rekreasi (JPBD 7/2000); Garis Panduan Kawasan Kolam Takungan Sebagai Sebahagian Tanah Lapang (JPBD4/1997); dan Garis Panduan Perancangan Kawasan Rizab Sungai Sebagai Sebahagian Tanah Lapang Awam (JPBD 2/2002).