Search for:

Planning Guidelines Version 2 (2009-2019)

Showing 17-24 of 46 Books

No Image Available GPP KAWASAN LAPANG
Garis Panduan Perancangan Kawasan Lapang ini disediakan untuk membantu Pihak Berkuasa Negeri (PBN), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), agensi pelaksana dan...
No Image Available GPP KEMUDAHAN MASYARAKAT
Garis panduan ini telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan PLANMalaysia pada 21 Februari 2022. Garis panduan ini adalah...
No Image Available GPP SEMPADAN PERTUMBUHAN BADAR
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan menangani isu perbandaran, memudahkan pengurusan, mengawal rebakan dan  menyeimbangkan komponen fizikal, ekonomi serta sosial bandar....
No Image Available GPP BANDAR BERDAYA TAHAN BENCANA DI MALAYSIA
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan dalam membentuk sebuah bandar berdaya tahan di masa hadapan dengan meminimumkan risiko ancaman nyawa, mengawal...
No Image Available GPP SKIM BERPENGAWAL
Garis Panduaan Perancangan ini bertujuan mengawal dan menggariskan syarat- syarat di kawasan perumahan hakmilik individu (bukan strata) dalam menubuhkan skim  komuniti...
No Image Available GPP STRATA
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan menfokuskan kepada pembangunan  Skim Perumahan  Komuniti Strata  Bertanah (Landed  Strata) yang  dimajukan  mengikut Akta  Hakmilik...
No Image Available GPP PEMBANGUNAN PENGGUNAAN BERCAMPUR MENEGAK (VERTICAL) DI ZON KOMERSIAL
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan mengawal penyediaan kediaman kekal di  zon komersial,  melalui  pembangunan  bercampur menegak  (vertical) yang terdiri  daripada...
No Image Available GPP PENGURUSAN KAWASAN BERISIKO BENCANA
Garis Panduan Perancangan ini bertujuan bagi pembangunan di kawasan berisiko  bencana gempa  bumi dan digunapakai oleh agensi yang terlibat dengan...